نقش مهم خونریزی بعد از زالودرمانی

خونریزی بعد از زالو درمانی نقش مهمی در بیرون راندن کثافات از خون دارد . بنابراین توصیه می کنیم که مانع ادامه خونریزی بعد از زالودرمانی نشوید و هیچ نوع نگرانی به خود راه ندھید! چرا که پس از گردش آب دھان زالو در داخل رگ ھای بدن و حل کردن غلظت ھا و رسوبات […]بیشتر بخوانید

بازگشت زالو

بزاق زالو عامل بازگشت علت بازگشت زالودرمانی بیش از هر چیز می تواند به افزایش شناخت مواد فعال فارماکولوژیک موجود در بزاق زالو نسبت داده شود. بارزترین اثر گزش زالو فصد (خون گیری) است. هر چند خون گیری به تنهایی، در مقایسه با اثرات فارماکولوژیک، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. زالو در خلال روند […]بیشتر بخوانید