Tag - جدا کردن زالو

با زالو ها ملایم برخورد کنید

با زالوھا ملایم برخورد کنید : زالوی در حال تغذیه می تواند آرواره هایش را چنان محکم قفل کند که باز کردن آن با زور مشکل بوده و فرد به علت خطر ایجاد عفونت به ھیچ وجه نباید این کار را انجام دهد. به علت سیستم اتصال محکم و موثر زالو ، باعث پاره شدن پوست بدن بیمار می گردد و نیز مهمتر از آن این موضوع باعث قی کردن (استفراغ )محتویات روده من جمله باکتری آئروموناس به درون زخم...

جدا کردن زالو با زور

جدا کردن زالو با زور و عفونت ناشی از آن  زالوی در حال تغذیه می تواند آروارهایش را چنان محکم قفل کند که باز کردن آن با زور مشکل بوده و فرد به علت خطر ایجاد عفونت به هیچ وجه نباید این کار را انجام دهد. به علت سیستم اتصال محکم و موثر زالوها، برای میزبان آسان نیست که آنها را از سطوح مختلف بدنشان بزدایند. نیروهای کششی ناشی از تلاش، جهت به زور جدا کردن یا کندن یک زالوی در...